αλφάβητο


Το Ελληνικό Αλφάβητο έχει 24 γράμματα (7 φωνήεντα και 17 σύμφωνα). Το Αλφάβητο το λέμε και Αλφαβήτα. [hidepost] Αα  Ββ  Γγ  Δδ  Εε  Ζζ  Ηη  Θθ  Ιι  Κκ  Λλ  Μμ  Νν  Ξξ  Οο  Ππ  Ρρ  Σσ  Ττ  Υυ  Φφ  Χχ  Ψψ  Ωω Τώρα παρακολουθήστε το βίντεο εδώ O O O […]

To Ελληνικό Αλφάβητο