Άσκηση – Άρθρα, ρήμα είμαι

Διαγώνισμα κατανόησης των άρθρων και του ρήματος είμαι.

Comprehension test for articles and the verb είμαι (I am).

Leave a Reply

Your email address will not be published.