Ο Κόσμος των Ελληνικών, Τετράδιο δραστηριοτήτων p.14-17

Ο Κόσμος των Ελληνικών, Τετράδιο δραστηριοτήτων, p.14-17

Click on the image below and then press the PLAY button

Please note: You will not be able to view these videos using Day school laptops. Day schools restrict access to material outside of their domain. In order to view this video and others at Zenon Greek School website you must login to a device that has nothing to do with any Day school.

Leave a Reply

Your email address will not be published.