Μάθημα 5 – Personal pronouns, Basic verbs είμαι/έχω

  1. Γράψε ποιες λέξεις έμαθες απ’ αυτό το μάθημα. (write down the words in Greek you have learned in this lesson)
  2. Γράψε μια απλή πρόταση με 3 ή 4 λέξεις. (write a simple sentence, 3 or 4 words)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.