Μάθημα 6 – Αριθμοί

Μάθημα 6

 

Μαθαίνουμε τους αριθμούς – Greek numbers

1 = ένα 2 = δύο 3 = τρία 4 = τέσσερα 5 = πέντε
6 = έξι 7 = επτά 8 = οκτώ 9 = εννέα 10 = δέκα
11 = έντεκα 12 = δώδεκα 13 = δεκατρία 14 = δεκατέσσερα 15 = δεκαπέντε
16 = δεκαέξι 17 = δεκαοκτώ 19 = δεκαεννέα 20 = είκοσι 21 = είκοσι ένα
30 = τριάντα 40 = σαράντα 50 = πενήντα 60 = εξήντα 70 = εβδομήντα
80 = ογδόντα 90 = ενενήντα 100 = εκατό 101 = εκατόν ένα 102 = εκατόν δύο
162 = εκατόν εξήντα δυο
200 = διακόσια 300 = τριακόσια 400 = τετρακόσια 500 = πεντακόσια 600 = εξακόσια
700 = επτακόσια 800 = οκτακόσια 900 = εννιακόσια 1000 = χίλια 1001 = χίλια ένα
2000 = δύο χιλιάδες 3000 = τρεις χιλιάδες 4000=τέσσερις χιλιάδες 5000=πέντε χιλιάδες 10000 = δέκα χιλιάδες
100 000 = εκατό χιλιάδες
1 000 000 = ένα εκατομμύριο
1 000 000 000 ένα δισεκατομμύριο

Ασκήσεις:

  1. Γράψε με λέξεις τον αριθμό 1540
  2. Γράψε με λέξεις τον αριθμό 110
  3. Γράψε με λέξεις τον αριθμό 72
  4. Γράψε με λέξεις τον αριθμό 185
  5. Γράψε με λέξεις τον αριθμό 1800

Leave a Reply

Your email address will not be published.