Ρήματα, Ουσιαστικά, Επίθετα – ασκήσεις

Επανάληψη (Section 2)

Ρήματα / Ουσιαστικά / Επίθετα


Πτώσεις ( Gradients )

Πτώσεις or gradients are the different forms of a word in speech depending on gender, form (singular or plural) and which person (first person, second, third)


Leave a Reply

Your email address will not be published.